0
[global_basket]

Site Kullanım Şartları

I - GENEL

Madde 1: Genel Hüküm ve Koşullar
Uluslararası İşlevsel Akıcılık- Functional Fluency International BV, bundan böyle FFI olarak anılacaktır, Hollanda'da 81065434 şirket numarasıyla kayıtlıdır. Kayıtlı ofisi ve küresel merkez Feijenoordkade 23-A, 3071 HM Rotterdam'da bulunmaktadır. Doğrudan veya FFI ülke network kurucuları, FFI Eğitmenleri ve TIFF© Uygulayıcıları aracılığıyla öğrenme & gelişim ürün ve hizmetleri sunar.

Bu Genel Hüküm ve Koşullar, bundan sonra "Karşı Taraf" olarak anılacak olan başka bir Taraf ile FFI arasında akdedilen tüm anlaşmalar için geçerlidir.
Karşı Tarafın “Genel Hüküm ve Koşulları” burada açıkça reddedilmektedir.
Bu Genel Hüküm ve Koşullardan sapmalar, yalnızca FFI tarafından yazılı olarak onaylandığı takdirde ve yalnızca ilgili sapmanın kararlaştırıldığı görevle ilgili olarak bağlayıcı olacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN OLUŞTURULMASI

 • Aksi yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, FFI ve Karşı Taraf tarafından yapılan tüm teklifler bağlayıcı değildir.
 • Teklifler, aksi açıkça belirtilmedikçe otuz (30) gün süreyle geçerli olacaktır.
 • Bir anlaşma FFI'ın yazılı veya elektronik onayı ile sonlandırılır.
 • Teklifler ve/veya anlaşmalar, teklifin ve/veya anlaşmanın yapıldığı sırada Karşı Taraf tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Karşı Taraf, FFI'nın gerekli olduğunu belirttiği veya Karşı Tarafın makul olarak anladığı veya anlaşmanın ifası için gerekli olduğunu belirtilen tüm bilgilerin FFI’a zamanında ve istenen şekilde sunulmasını sağlayacaktır.
 • Sözleşmede yapılacak değişiklikler ve/veya eklemeler, yalnızca FFI tarafından yazılı olarak açıkça teyit edildiği takdirde FFI için bağlayıcıdır.
 • FFI ile yapılan anlaşma, FFI TIFF Çevrimiçi sisteminin kullanımıyla ilgili ise, Karşı Taraf, TIFF Çevrimiçi sisteminin kullanım şartlarını kabul etmelidir.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ

 • FFI, anlaşmayı gereken özenle yerine getirmek için her türlü çabayı gösterecektir. FFI için herhangi bir anlaşmadan doğan yükümlülükler, en iyi çaba yükümlülüğüdür ve asla sonuç yükümlülüğü değildir.
 • Görevler sadece FFI'a verilir. FFI daha sonra, Karşı Taraf ile sözleşmeyi fiilen hangi kişi veya tüzel kişinin gerçekleştireceğine karar verir.
 • Sözleşme süresi boyunca, sözleşmede yapılacak değişiklikler ve/veya ilaveler ancak yazılı olarak kararlaştırıldıkları takdirde geçerli olacaktır. Değişiklik veya eklemenin ek çalışmayla sonuçlanması halinde, FFI, elinden gelenin en iyisini yaparak, ek maliyetler ve zaman çizelgesine ilişkin bir tahmin sunacaktır. Karşı Taraf, sözleşmede yapılan değişikliği makul bir süre içinde onaylayacak veya reddedecektir. Bu süre değişikliklerin ve/veya ilavelerin bildirimini aldıktan sonra en geç bir (1) hafta içinde olacaktır.
 • FFI, sözleşmenin ifası için görevlendirilen kişiyi, değiştirilen kişiyle aynı veya daha yüksek niteliklere sahip bir veya daha fazla kişi ile değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değiştirme, Karşı Tarafa danışılana kadar yapılmayacaktır.

MADDE 4: İPTAL POLİTİKASI

 • FFI, sözleşmede yer alan mal ve/veya hizmetlerin teslim sürelerini bilgi ve becerisi dahilinde belirler. Teslimat süreleri kılavuz niteliğindedir ve bu nedenle, aksi FFI tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, FFI için asla değişmez son tarihler değildir.
 • FFI, son teslim tarihine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.
 • Herhangi bir son tarihin aşılması riski önceden fark edilir ise FFI, Karşı Tarafı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir. Bu durumun ortaya çıkması halinde taraflar birbirlerine danışacak ve FFI'a istenen hizmetleri sunması için makul bir süre verilecektir.
 • FFI'ın Madde 10'da açıklandığı gibi bir mücbir sebep durumundan etkilenmesi durumunda, FFI teslimat tarihini uygun bir süre erteleme hakkına sahip olacaktır.
 • Ürünler, gerekli bağlantının sağlanması, FFI web sitesinde indirme imkanı veya e-posta yoluyla elektronik ortamda alıcıya teslim edilir.
 • FFI'ın herhangi bir zamanda malzeme ürünleri sunması durumunda, nakliye veya sigorta düzenlemelerinden bağımsız olarak saygın bir taşıyıcı tarafından teslimat garanti edilir. FFI, tüm siparişler için nakliye ücreti alma hakkını saklı tutar. Ücretler sevkiyat öncesi bildirilmelidir. FFI, nakliyeciye teslim edildikten sonra ürünlerdeki gecikmeler, kayıplar veya hasarlardan sorumlu değildir.
 • Bir alıcının gecikme nedeniyle satın alma işlemini iptal etmek istemesi durumunda, Alıcı FFI'ı bilgilendirmeli ve FFI tarafından taşıyıcıya teslim edildikten sonra ürünlere ilişkin bu tür gecikmeler, kayıp veya hasarlar için herhangi bir taşıyıcıya karşı tüm taleplerde bulunmalıdır. FFI tarafından sağlanan tüm gönderim tarihleri yaklaşıktır.
 • Yukarıdakiler ve 13. maddede açıklanan özel durumlar dışında, satın almalar iade edilemez, yani alıcı tarafından iptal edilemez.

MADDE 5: ÖDEME

 • Tüm fiyatlar nettir ve aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ciro vergisi ve/veya hükümet tarafından uygulanan diğer vergiler ve harçlar, nakliye ve nakliye masrafları ile seyahat ve konaklama masrafları hariç olmak üzere, avro bölgesi içinde Euro (€) cinsindendir.
 • Fiyatlar, FFI tarafından belirlenen bir satın alma gücü endeksine göre uyarlanır bu sebeple farklı ülkeler için farklıdır.
 • Ödemeler, sırasıyla teklifte veya faturada belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak yapılmalıdır. Belirli bir koşul belirtilmemişse ve aksi kararlaştırılmadıkça, kesin bir son tarih olan fatura tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde ödeme yapılmalıdır.
 • Yalnızca FFI, Karşı Tarafa olan talepler doğrultusunda Karşı Tarafın ödenmemiş borçlarını kapatma hakkına sahiptir.
 • Öngörülen ödeme süresi içinde bir fatura ödenmemişse, Karşı Taraf, ödenmemiş tutar üzerinden, Hollanda Medeni Kanununun 6: 119a Maddesi uyarınca yasal ticari faize eşit olan sözleşme faizini tam ödeme gününe kadar ödemekle yükümlü olacaktır. İlk hatırlatıcıdan sonra ödeme yapılmazsa, Karşı Taraf fatura tutarının en az% 15'ini oluşturan tüm adli ve yargısız masrafları ödemekle yükümlü olacaktır. Bir faturanın ödeme süresi içinde ödenmemesi durumunda, FFI sonuçlardan sorumlu olmaksızın faaliyetlerini askıya alma hakkına sahip olacaktır.
 • FFI, geçerli hükümet önlemleri sonucunda maliyet yapısında değişikliklerle karşılaşırsa, oranlarını her yılın 1 Ocak (01/01) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırma hakkına sahiptir. FFI ayrıca, Karşı Tarafa bilgi verdikten sonra kararlaştırılan fiyatları yılda bir kez arttırma hakkını saklı tutar.

MADDE 6: GİZLİLİK

 • FFI ve Karşı Taraf, tarafların bir anlaşma bağlamında bilgi sahibi oldukları her şeyle ilgili olarak birbirlerine en katı sır saklama yükümlülüğünü yüklerler. Daha spesifik olarak, tüm ticari bilgiler ve gizli niteliğinin farkında oldukları veya olması gereken diğer tüm bilgilerle ilgili olarak gizliliği koruyacaklardır. 
 • Taraflar, çalışanlarının ve/veya görevlendirdikleri üçüncü tarafların bu gizliliğe riayet etme yükümlülüğüne uyacağını garanti eder. Bu, özel bir gizlilik sözleşmesi gerektiriyorsa, taraflar böyle bir sözleşmenin akdedilmesinde işbirliği yapacaklardır.

MADDE 7: GİZLİLİK VE VERİ İŞLEME

 • Bir anlaşmanın ifasında, FFI, yetkili bir üçüncü taraf aracılığıyla olsun veya olmasın, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) atıfta bulunulan kişisel verileri işler. FFI, işbu belgeyle GDPR anlamında "denetleyici" ve "işlemci" olarak nitelendirilir.
 • FFI kişisel verileri işlerse, bunu GDPR hükümlerine, geçerli tüm mevzuat ve düzenlemelere ve FFI'nin Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasına uygun olarak yapacaktır. Bu politika FFI web sitesinde bulunmaktadır.
 • FFI, veri sahiplerinin kişisel verilerini diğerlerinin yanı sıra kayıp, hırsızlık veya değişikliğe karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır ve ayrıca bu yükümlülüğü alt işlemcileri gibi üçüncü taraflara da yükler.
 • FFI, GDPR anlamında işlemci olarak nitelendirilirse, denetleyici ile bir veri işleme sözleşmesi imzalayacaktır. Bu amaçla kullanılan standart veri işleme sözleşmesine ilişkin bilgi, info@functionalfluency.com adresine bir e-posta göndererek talep edilebilir.
 • FFI ile yapılan bir anlaşma bağlamında, Karşı Taraf denetleyici olarak nitelendirilirse, Diğer Taraf GDPR'ye, diğer tüm geçerli mevzuat ve düzenlemelere ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'na uymakla yükümlü olacaktır.
 • FFI ile bir denetleyici arasındaki bir anlaşma sona ererse veya feshedilirse, FFI denetleyici rolünü üstlenecektir. FFI, kişisel verileri saklayacak ve bu kişisel verileri korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alacaktır.

MADDE 8: FİKRİ MÜLKİYET

 • FFI'nin ürünleri ve/veya zihni yaratımları ile ilgili tüm telif hakları, patent hakları, ticari isimler, ticari markalar ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları; ek olarak belgeleri, TIFF© Çevrimiçi sistemi ve FFI tarafından Karşı Tarafın kullanımına sunulan ve/veya FFI tarafından geliştirilen uygulamaları ve hizmetleri, her zaman Functional Fluency International BV'ye aittir.
 • Karşı Tarafın, FFI'ın açık izni olmadan veya FFI'ın kullanım hakkı verdiği amaç dışında başka bir amaçla, bu ürünleri ve / veya kreasyonları çoğaltması, değiştirmesi, silmesi veya tanınmaz hale getirmesi, kamuya duyurması, bu ürünlere ve / veya kreasyonlara erişim sağlaması veya bunlarla ilgili üçüncü taraflarla etkileşime girmesi açıkça yasaktır.
 • Yukarıda belirtilen fikri mülkiyet haklarından herhangi biri için FFI tarafından Karşı Tarafa verilen kullanım hakları, ancak Karşı Taraf tarafından ödeme yapıldıktan ve kendisine bağlı diğer yükümlülükleri yerine getirdikten sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 9: GÜVENLİK

 • FFI, Karşı Tarafa ve Karşı Tarafla olan herhangi bir yasal ilişki nedeniyle sözleşmeyi ifa eden veya sözleşmenin ifasına dahil olan kişilere, herhangi bir kar, gelir, kullanım veya sözleşme kaybından, özel veya sonuçsal kayıptan ve herhangi bir dolaylı sorumluluktan sorumlu değildir.
 • Kasıt ve/veya ağır ihmal durumu dışında, FFI'nin bu Sözleşme uyarınca veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak doğrudan zarara ilişkin sorumluluğu her zaman 15.000 € ile sınırlıdır. Bu ücret, yükümlülüğün bir sözleşmeden (her türlü tazminat dahil), tazminattan, yasadışı eylemden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın sınırlandırılır.
 • Karşı Taraf ve / veya Karşı Tarafla olan herhangi bir yasal ilişki nedeniyle sözleşmeyi yerine getiren veya yerine getirilmesinde yer alan kişiler tarafından yapılan bir eylem veya ihmalin sonucu olduğu ölçüde, FFI’a karşı üçüncü taraflarca yapılan herhangi bir eyleme karşı FFI’ı tazmin eder. FFI'ın sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymaması veya zamanında veya gerektiği gibi uymamasının sonucu ortaya çıkmadığı sürece geçerlidir. 
 • Karşı Taraf, yalnızca FFI'a temerrüt bildirimi sunmuşsa ve FFI, belirlenen makul süre içinde yasa dışı duruma uymak veya hukuka aykırı durumu düzeltmek için harekete geçmemişse, zararı için tazminat talep edebilir. Uyum veya telafi kalıcı olarak imkansız ise temerrüt bildirimi yapma yükümlülüğü iptal edilir.


MADDE 10: MÜCBİR SEBEPLER

 • Sözleşmenin uygulanmasının tamamı veya bir kısmı, tarafların kontrolü dışındaki koşullar ve / veya FFI tarafından sağlanan koşullar tarafından geçici veya kalıcı olarak engellenirse mücbir sebep durumu söz konusudur. Mücbir sebep hallerinde tarafların yükümlülükleri askıya alınacaktır. 
 • Mücbir sebep durumunun altmış (60) günden fazla sürmesi halinde, her iki taraf da sözleşmenin henüz ifa edilmemiş kısmı ile ilgili olarak, taraflardan herhangi biri diğer tarafa tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmaksızın yazılı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
 • Bir mücbir sebep hali ortaya çıktığında, FFI, yükümlülüklerini kısmen yerine getirmişse veya yükümlülüklerini yalnızca kısmen yerine getirebiliyorsa, halihazırda ifa edilmiş veya ifa edebileceği kısmı ayrıca faturalandırma hakkına sahip olacak ve Karşı Taraf, bu faturayı ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 11: DEĞİŞİKLİKLER

FFI Genel Hüküm ve Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik sırasında, yeni politika otomatik olarak yürürlükte olacak ve önceki sürümün yerini alacaktır. Değişiklikler yapılabileceğinden, FFI, FFI’ın ürünleri ve / veya hizmetleriyle temas eden tüm taraflara bu Genel Hüküm ve Şartları düzenli olarak gözden geçirmelerini tavsiye eder. Bu Genel Hüküm ve Koşullar en son 29 Temmuz 2021 tarihinde değiştirilmiştir.

MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLAR

 • FFI ile Karşı Taraf arasındaki yasal ilişki yalnızca Hollanda yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklar, FFI’ın kayıtlı olduğu bölgedeki yetkili mahkeme tarafından çözülecektir.
 • Bu Genel Hüküm ve Şartların çevirisi Karşı Tarafa gönderilmişse, Hollandaca metin geçerli olacaktır.

II - ÖZEL BÖLÜM - KURSLAR VE/VEYA EĞİTİM PROGRAMLARI

FFI ile Karşı Taraf arasında kurs veya eğitim programları sağlama anlaşması, Genel Bölümün 1 ila 12. Maddelerine ek olarak, bu Genel Hüküm ve Koşulların bu Özel Bölüm II'nin 13. maddesine tabidir

MADDE 13: İŞ PERFORMANSI

 • FFI, sağladığı kursları veya eğitim programlarını bir veya daha fazla başka kurs veya eğitim programı ile birleştirme veya FFI, Karşı tarafça kaydolan kişi sayısının bunu yapmak için sebep verdiği görüşündeyse bunları daha sonraki bir tarih veya saat için zamanlama hakkına sahiptir.
 • FFI, Karşı Tarafa zamanında bilgi vermek koşuluyla, kurslar veya eğitim programları için planlanan tarihleri ilgili tarihten on dört (14) gün öncesine kadar değiştirme hakkına sahiptir.
 • Karşı Taraf veya Karşı Tarafın bir çalışanı kursu veya eğitim programını iptal ederse, masraflar aşağıdaki şekilde geri ödenecektir:
 • Kursun veya eğitim programının başlamasından otuz (30) günden fazla bir süre önce iptal edilmesi durumunda 125€ idari ücret tahsil edilecektir.
 • Kursun veya eğitim programının başlamasından otuz (30) gün önce iptal edilmesi durumunda, kursun veya eğitim programının masraflarının %50'si tahsil edilecektir;
 • Kursun veya eğitim programının başlamasından beş (5) gün önce iptal edilmesi durumunda kursun veya eğitim programının masraflarının %80'i tahsil edilecektir.
 • Kursun veya eğitim programının başlamasından önceki 24 saat içinde, kursun veya eğitim programının başlamasından sonra veya iptal edilmeden katılmama durumunda, kursun veya eğitim programının tam ücreti tahsil edilecektir.
 • Üçüncü fıkra hükümlerine aykırı olarak, kişiye özel bir kurs veya eğitim programının iptali durumunda, Karşı Taraf FFI’a gelişimi için makul masrafları ödemek zorundadır.

III - ÖZEL BÖLÜM - ÜRÜN ALIMI
FFI ile Karşı Taraf arasında bundan sonraki anlaşmalar 'Ürünler' olarak anılacaktır TIFF anketleri ve üyelikleri satın alma anlaşması, Genel Bölümün 1 ila 12. Maddelerinin yanı sıra bu Genel Hüküm ve Koşulların bu Özel Bölüm III'ün 14 ve 15. Maddelerine tabidir.

MADDE 14: ÜRÜN ALIMI

 • Ürünler, Karşı tarafça FFI tarafından belirlenen fiyatlarla ve ödeme koşulları altında FFI'dan satın alınabilir.
 • TIFF anketleri ve üyelik içeriği, talep yapıldıktan sonraki iki (2) iş günü içinde Karşı Tarafa çevrimiçi olarak sunulacaktır.

İşlevsel Akıcılık ile profesyonel gelişiminize katkı sağlayın

Bire bir TIFF Deneyimi


İşlevsel Akıcılığı tanımaya başlamanın en etkili yolu, "Bire Bir TIFF Deneyimi" dir. Ancak kendi üzerinizden envanteri deneyimleyerek etkililiğini fark etme şansına sahip olursunız. TIFF profiline sahip olmak "kişisel" olanı "kişisel gelişim"e çevirir.

Bire bir seansınız öncesinde uygulayıcınız TIFF Envanterini doldurmanız için size online bir bağlantı gönderir. Envanteri doldurduktan sonra raporunuzu alır ve sosyal davranış kalıplarınızın anlık görüntüsünü/profilini görürsünüz. İşbirliğine dayalı bire bir geri bildirim seansında, davranışsal profilinizi anlar ve bu bilgileri nasıl kullanılacağınızı öğrenirsiniz. 


Bire bir seans alamak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. bilgi@functionalfluency.com

Bireyler için İşlevsel Akıcılık

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin