0
Basket

Algemene Voorwaarden

I - ALGEMENE SECTIE

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Functional Fluency International BV, hierna aangeduid als FFI, is geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 81065434 en btw-nummer NL861913516B01. Ons geregistreerde kantoor en wereldwijde hoofdkantoor zijn gevestigd aan de Feijenoordkade 23-A, 3071 HM Rotterdam. We bieden leer- en ontwikkelingsproducten en -diensten aan, rechtstreeks werkend of via FFI-connectoren, FFI-trainers en TIFF©-aanbieders. Voor meer informatie over FFI en andere leden van het FFI-netwerk, kunt u terecht op: www.functionalfluency.com.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen FFI en een andere Partij, hierna te noemen: de 'Andere Partij'. Algemene Voorwaarden van de Andere Partij worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door FFI en alleen wat betreft de opdracht waarvoor de desbetreffende afwijking is overeengekomen. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, in strijd met de wet zijn of niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld, zijn alle aanbiedingen, inclusief alle aanbiedingen van FFI, vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig voor een periode van dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging van FFI. Aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de Andere Partij op het moment dat de aanbieding en/of overeenkomst werd gemaakt. De Andere Partij zal ervoor zorgen dat alle informatie die FFI aangeeft noodzakelijk te zijn of die de Andere Partij redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan FFI ter beschikking wordt gesteld. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen bindend voor FFI indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door FFI. Indien de overeenkomst met FFI betrekking heeft op het gebruik van het FFI TIFF© Online-systeem, moet de Andere Partij akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van het TIFF© Online-systeem.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

FFI zal zich inspannen om de overeenkomst met zorg uit te voeren. De verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst voor FFI zijn inspanningsverplichtingen en dus nooit resultaatsverplichtingen. De opdrachten worden uitsluitend aan FFI gegeven. FFI zal vervolgens beslissen welke persoon of rechtspersoon daadwerkelijk de overeenkomst met de Andere Partij zal uitvoeren. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Als de wijziging of aanvulling leidt tot extra werkzaamheden, zal FFI naar beste vermogen een schatting verstrekken van de extra kosten en de tijdsplanning. De Andere Partij zal de wijziging van de overeenkomst binnen een redelijke termijn goed- of afkeuren, maar uiterlijk binnen één (1) week na ontvangst van kennisgeving van de wijzigingen en/of aanvullingen. FFI heeft het recht om de persoon die is ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst te vervangen door een of meer andere personen met kwalificaties die gelijk zijn aan of hoger zijn dan die van de persoon die wordt vervangen. Een dergelijke vervanging zal niet plaatsvinden voordat de Andere Partij is geraadpleegd.

ARTIKEL 4: LEVERING & ANNULERINGSBELEID

FFI bepaalt de leveringstermijnen voor goederen en/of diensten in de overeenkomst naar beste weten en kunnen. De leveringstermijnen zijn richtlijnen en zijn dus nooit strikte deadlines voor FFI, tenzij anders schriftelijk bevestigd door FFI. FFI is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het niet halen van de leveringsdeadline. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal FFI de Andere Partij zo snel mogelijk op de hoogte stellen indien er een risico bestaat dat een deadline wordt overschreden. Als deze situatie zich voordoet, zullen de partijen elkaar raadplegen en zal FFI een redelijke termijn worden gegeven om de gewenste diensten te leveren. In het geval dat FFI wordt getroffen door overmacht, zoals beschreven in artikel 10, heeft FFI het recht om de leveringsdatum met een passende periode uit te stellen. Onze producten worden aan de koper geleverd in elektronische vorm door middel van het verstrekken van de vereiste link, downloadmogelijkheid op de FFI-website of per e-mail. In het geval dat FFI op enig moment materiële producten aanbiedt, is levering door een betrouwbare vervoerder, ongeacht verzend- of verzekeringsregelingen, gegarandeerd. FFI behoudt zich het recht voor om verzendkosten in rekening te brengen voor alle bestellingen. Kosten worden voorafgaand aan verzending medegedeeld. FFI is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of schade aan producten na levering aan de vervoerder. In geval een koper de aankoop wil annuleren vanwege vertraging, moet de koper FFI op de hoogte stellen en alle claims tegen een vervoerder indienen voor dergelijke vertragingen, verlies of schade aan producten na levering door FFI aan de vervoerder. Alle verzenddata verstrekt door FFI zijn bij benadering. Afgezien van het bovenstaande en de speciale gevallen beschreven in artikel 13, zijn aankopen niet-restitueerbaar, d.w.z. kunnen niet worden geannuleerd door de koper.

ARTIKEL 5: BETALING

Alle prijzen zijn netto en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in euro's (€) binnen de eurozone, exclusief omzetbelasting en/of andere belastingen en heffingen opgelegd door de overheid, verzend- en transportkosten en reis- en verblijfkosten. Prijzen verschillen per land, aangezien ze worden aangepast aan een door FFI bepaalde koopkrachtindex. Betalingen moeten worden gedaan volgens de betalingsvoorwaarden vermeld in de aanbieding of factuur respectievelijk. Indien er geen specifieke voorwaarden zijn vermeld, moet de betaling worden gedaan binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zijnde een strikte deadline, tenzij anders overeengekomen. Alleen FFI is gerechtigd om openstaande schulden van de Andere Partij te verrekenen met vorderingen op de Andere Partij. Indien een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is betaald, is de Andere Partij verplicht contractuele rente te betalen over het openstaande bedrag, gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, tot de dag van volledige betaling. Indien betaling niet wordt verricht na een eerste herinnering, is de Andere Partij verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, die ten minste 15% van het factuurbedrag bedragen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is FFI gerechtigd haar activiteiten op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen. FFI behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen, na de Andere Partij te hebben geïnformeerd. FFI behoudt zich het recht voor om de inhoud van het lidmaatschap jaarlijks te wijzigen, na de Andere Partij te hebben geïnformeerd.

ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING

FFI en de Andere Partij leggen elkaar de verplichting op om de striktste geheimhouding te betrachten met betrekking tot alles wat de partijen hebben verkregen binnen de context van een overeenkomst. Meer specifiek zullen zij vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot alle bedrijfsinformatie en alle andere informatie waarvan zij op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de vertrouwelijkheid. De partijen garanderen dat hun werknemers en/of derden die door hen zijn ingeschakeld, zullen voldoen aan deze verplichting tot geheimhouding. Indien hiervoor een speciale geheimhoudingsovereenkomst vereist is, zullen de partijen samenwerken bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

ARTIKEL 7: PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Bij de uitvoering van een overeenkomst verwerkt FFI, al dan niet via een gemachtigde derde, persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FFI kwalificeert hierbij als 'verwerkingsverantwoordelijke' en als 'verwerker' in de zin van de AVG. Als FFI persoonsgegevens verwerkt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, alle toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacy Statement en Cookiebeleid van FFI. Dit beleid is te vinden op de website van FFI. FFI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal of wijziging en legt deze verplichting ook op aan derden, zoals haar subverwerkers. Indien FFI kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, zal zij een verwerkersovereenkomst sluiten met de verwerkingsverantwoordelijke. Inzage in de standaard verwerkersovereenkomst die hiervoor wordt gebruikt, kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar info@functionalfluency.com. Indien de Andere Partij in het kader van een overeenkomst met FFI kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke, is de Andere Partij verplicht om te voldoen aan de AVG, alle andere toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacy Statement en Cookiebeleid. Als een overeenkomst tussen FFI en een verwerkingsverantwoordelijke eindigt of wordt beëindigd, zal FFI de rol van verwerkingsverantwoordelijke overnemen. FFI zal de persoonsgegevens behouden en technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnamen, handelsmerken en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of creaties van de geest van FFI die zijn opgenomen in, onder meer, documentatie, het TIFF© Online-systeem en de bijbehorende updates met bijbehorende toepassingen en de door FFI ontwikkelde diensten die door FFI worden vrijgegeven en/of ter beschikking worden gesteld aan de Andere Partij door FFI, berusten te allen tijde bij Functional Fluency International B.V. Het is de Andere Partij uitdrukkelijk verboden om deze producten en/of creaties te reproduceren, te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken, openbaar te maken, toegang te verlenen of deze producten en/of creaties te exploiteren, al dan niet door het inschakelen van derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van FFI of voor een ander doel dan waarvoor FFI een gebruiksrecht heeft verleend. Gebruiksrechten die door FFI aan de Andere Partij zijn verleend voor een van de eerder genoemde intellectuele eigendomsrechten treden pas in werking nadat betaling door de Andere Partij is ontvangen en deze zijn andere verplichtingen zijn nagekomen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

FFI is niet aansprakelijk jegens de Andere Partij en de personen die, op grond van enige rechtsverhouding met de Andere Partij, de overeenkomst uitvoeren of bij de uitvoering ervan zijn betrokken, voor enig verlies van winst, inkomsten of contracten, of voor enige indirecte, speciale of gevolgschade. Behoudens in geval van opzet en/of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van FFI voor directe schade op grond van of in verband met deze Overeenkomst te allen tijde beperkt tot €15.000, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst (inclusief enige vorm van schadevergoeding), vrijwaring, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins. De Andere Partij vrijwaart FFI tegen elke vordering van derden tegen FFI voor zover deze vordering het gevolg is van een handeling of nalatigheid van de Andere Partij en/of de personen die, op grond van enige rechtsverhouding met de Andere Partij, de overeenkomst uitvoeren of bij de uitvoering ervan zijn betrokken, tenzij de handeling of nalatigheid het gevolg is van het niet naleven, of niet tijdig of juist naleven, van de contractuele verplichtingen door FFI. De Andere Partij kan alleen compensatie eisen voor haar verlies indien zij FFI in gebreke heeft gesteld en FFI niet is overgegaan tot nakoming of het herstellen van de onrechtmatige situatie binnen de gestelde redelijke termijn. De verplichting om in gebreke te stellen vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Van overmacht is sprake als geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd dat een van de partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst nakomt als gevolg van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, waaronder stakingen, oproeren, oorlogen, natuurrampen, overstromingen, terroristische aanslagen en inbeslagname. In geval van overmacht moeten de partijen elkaar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft FFI recht op betaling van al hetgeen door de Andere Partij is ontvangen vóór de ontbinding.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst tussen FFI en de Andere Partij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst gesloten tussen FFI en de Andere Partij, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

ARTIKEL 12: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

FFI behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en zullen van toepassing zijn op bestaande overeenkomsten binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving door FFI van de wijzigingen. Indien de Andere Partij de wijzigingen niet accepteert, heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de Andere Partij de overeenkomst niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen ontbindt, wordt de Andere Partij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJKHEID VAN SPECIFIEKE BEPALINGEN

Indien de overeenkomst tussen FFI en de Andere Partij specifieke bepalingen bevat die afwijken van de Algemene Voorwaarden, hebben deze specifieke bepalingen voorrang boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

II - SPECIALE SECTIE - CURSUSSEN EN/OF TRAININGSPROGRAMMA'S

De overeenkomst tussen FFI en de Andere Partij voor het leveren van cursussen of trainingsprogramma's valt, naast Artikelen 1 tot en met 13 van de Algemene Sectie, onder Artikel 14 van deze Speciale Sectie II van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 14: UITVOERING VAN HET WERK

FFI behoudt zich het recht voor om cursussen, trainingsprogramma's of evenementen te combineren met een of meer andere cursussen of trainingsprogramma's, of deze op een later tijdstip te plannen als FFI van mening is dat het aantal inschrijvingen door de Andere Partij hiertoe aanleiding geeft.
FFI heeft de bevoegdheid om de geplande data voor cursussen, trainingsprogramma's of evenementen tot zeven (7) dagen voor de betreffende datum te wijzigen, mits zij de Andere Partij tijdig op de hoogte stelt.
Indien de Andere Partij of een werknemer van de Andere Partij de cursus, het trainingsprogramma of het evenement annuleert, worden de kosten als volgt vergoed: I. Bij annulering meer dan dertig (30) dagen voor aanvang wordt een bedrag van €125 aan administratiekosten in rekening gebracht; II. Bij annulering binnen dertig (30) dagen voor aanvang wordt 50% van de kosten van de cursus, het trainingsprogramma of het evenement in rekening gebracht; III. Bij annulering binnen vijf (5) dagen voor aanvang wordt 80% van de kosten van de cursus, het trainingsprogramma of het evenement in rekening gebracht; IV. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang, na aanvang of bij niet-verschijnen zonder annulering wordt het volledige tarief van de cursus, het trainingsprogramma of het evenement in rekening gebracht.
In afwijking van de bepalingen van het derde lid, moet de Andere Partij in geval van annulering van een op maat gemaakte cursus, trainingsprogramma of evenement de redelijke kosten voor de ontwikkeling ervan aan FFI betalen.

III - SPECIALE SECTIE - AANKOOP VAN PRODUCTEN

De overeenkomst tussen FFI en de Andere Partij voor de aankoop van TIFF©-vragenlijsten, lidmaatschappen en online tools, gezamenlijk aangeduid als de 'Producten', valt onder Artikelen 1 tot en met 13 van de Algemene Sectie, evenals Artikelen 14 en 15 van deze Speciale Sectie III van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 15: AANKOOP VAN PRODUCTEN

De Producten kunnen door de Andere Partij bij FFI worden aangeschaft tegen prijzen en onder betalingsvoorwaarden die door FFI zijn vastgesteld.
De inhoud van de TIFF©-vragenlijsten, het lidmaatschap en de online tools wordt binnen twee (2) werkdagen na een verzoek online beschikbaar gesteld aan de Andere Partij.

The Power of Choice 

 

 

Jouw reis kan hier beginnen!

Ben je geïnteresseerd in Functional Fluency en TIFF©? Voel je de drang om op een andere, zachtere, effectievere en socialere manier je doelen te bereiken en je dromen waar te maken? Dat begrijpen we helemaal en daarvoor hebben een stappenplan voor je. We noemen het de TIFF© Experience. En dit is wat het inhoudt:

  • Jij hebt de regie, vanaf het allereerste moment. En je maakt het persoonlijk, écht persoonlijk. Hoe? Door te kiezen voor een TIFF©-provider die bij jou past. 
  • Stap twee is dat je jezelf openstelt. Niet voor ons, maar voor jezelf. Dit doe je door de TIFF©-vragenlijst in te vullen. Online, op je eigen tijd. Je ontvangt de link van je TIFF©-provider.
  • De resultaten van jouw vragenlijst geven inzicht in de patronen van jouw sociale gedrag. Wat dit precies betekent en hoe jij hiermee aan de slag kunt, bespreek je samen met je TIFF©-provider tijdens een persoonlijke sessie. Dit is stap drie.

En daarna? Dan ligt de wereld voor je open

Maar laten we beginnen met de eerste stap. Klik op de knop hieronder en we helpen je graag verder.

Contact

 

Download ons Startpakket:

Download